Kolega Jan Paulus, produktový manažer hospodaření s dešťovou vodou odpovídá na otázky řešení nakládání s dešťovými vodami v objektech veřejné infrastruktury jako jsou školy, školky, nemocnice, sociální zařízení, ale i dalších větších komerčních objektech. Rozhovor byl zpracován pro portál TZB INFO. Na této stránce najdete jeho přepis. 

V rozhovoru se dozvíte, jak řešit využívání dešťové vody u větších objektů, než jsou rodinné domy.  Jak Jan Paulus vysvětluje v rozhovoru, lze v zásadě lze vodu akumulovat v nádržích velkých dimenzích, ve více propojených menších nádržích nebo v galeriích vytvořených z vsakovacích objektů obalených hydroizolací. Použité řešení záleží na mnoha faktorech, jako je velikost a možnosti pozemku, vjezd na pozemek a možnosti vjezdu stavební techniky, hydrogeologické podmínky (možnosti výkopu apod.). „Plastové nádrže menších ale i velkých dimenzí mají velkou výhodu v tom, že jsou samonosné, nemusí se obetonovávat a také manipulace s nimi je i přes velký rozměr díky nižší hmotnosti plastu jednodušší,“ zmiňuje v rozhovoru.

Dále se dozvíte, jak probíhá montáž velkých nádrží a můžete zhlédnout video montáže a také fotogalerii instalací velkých nádrží v objektech veřejné infrastruktury.

V závěru doje i na zmínku o jiných způsobech nakládání s dešťovými vodami, než je akumulace a následné využívání. Sem tedy patří retence a vsakování.

Hospodaření s dešťovými vodami je požadavek legislativy, trend i nutnost s ohledem na změny klimatu i cenu vody. S hospodařením s dešťovou vodou je spojena akumulace, retence a vsakování. Co nabízí společnost Aliaxis?

Máme řešení pro všechny typy nakládání s dešťovými vodami pro drobné rekreační objekty, rodinné domy, bytové domy i pro komerční objekty, výrobní a logistické haly a také pro veřejné budovy jako jsou školy nebo další městská zařízení. Pro akumulaci dešťové vody nabízíme podzemní samonosné nádrže od objemu 1600 l až po velkokapacitní nádrže přes 100 000 l. Pro retenci a vsakování máme v naší nabídce vsakovací bloky a tunely.

Informací pro rodinné domy je dostatek, zaměřme se tedy na větší objekty, na nabídku pro developerskou výstavbu, pro města a obce a pro větší objekty. Jak řešit udržitelnost zeleně v residenčních i veřejných částech měst a obcí. Jak se vyhnout zavlažování zeleně u novostaveb výhradně pitnou vodou?

Využívat dešťovou vodu lze samozřejmě i zde a nejenom pro zálivku zeleně, ale zabýváme se i využitím dešťové vody na splachování toalet například ve veřejných budovách. Řešením může být svedení dešťových vod určitých částí (tedy třech a zpevněných ploch) do samostatných menších nádrží. To se využívá hlavně u velmi členitých objektů, nebo tam, kde není prostor pro jeden dostatečně velký výkop. Dalším řešením jsou právě nádrže velkých dimenzí, které mají velkou výhodu v tom, že jsou samonosné, nemusí se obetonovávat a také manipulace s nimi je i přes velký rozměr díky nižší hmotnosti plastu jednodušší. Častým řešením jsou také akumulační nádrže vyskládané z vsakovacích bloků a obalené hydroizolací. Čerpání vody zde pak probíhá přes šachtu a výhodou takto poskládané galerie je především velká variabilita ve velikosti a tvaru. Nádrže mohou být umístěny pod pochozí či pojízdné plochy. Je potřeba pouze zvolit vhodný poklop. Akumulační nádrže z vsakovacích galerií je také možné umístit pod pojezdové či pochozí plochy, nebo přímo pod zeleň.  Zde záleží na typu bloků a výšce krytí.

                                

U zmiňovaných rodinných domů lze poměrně snadno řešit i dodatečně, ostatně na to i dotační titul spoléhá. Jak je to u větších objektů? Jak probíhá montáž velkých nádrží? Jaká je potřeba mechanizace s ohledem na přístup na pozemek?

Ideální je, pokud je to u novostaveb řešeno již v projektu a instalace pak probíhá v rámci hrubé stavby, výstavby inženýrských sítí nebo v rámci finálních terénních úprav. Je to ale řešené a řešitelné i u stávajících budov. Pokud je přístup na pozemek problematický, je potřeba, aby se na něj dostal alespoň menší bagr. Pak je možné využít více menších nádrží k dosažení požadovaného objemu akumulované vody. Tyto nádrže lze skládat ručně s dostatečným počtem lidí. Na mechanizaci nejsou náročné ani akumulační nádrže z vsakovacích bloků. Opět je potřeba pouze zajistit výkop a se samotnými bloky se díky nízké hmotnosti dál manipuluje ručně. Pro instalaci velkých nádrží je možné použít také bagr, ale musí být už o něco větší. Stále je ale jejich instalace mnohem jednodušší než například instalace betonových nádrží, na které je potřeba použít jeřáb.

Samotná montáž tedy začíná připravením výkopu s podkladní vrstvou štěrku. Usazená nádrž se dále postupně stejným materiálem obsypává ve vrstvách a ručně zhutňuje. Není potřeba obetonovávat a před finálním zásypem se připojí nátokové a přepadové potrubí do otvorů v nádrži, které jsou opatřeny manžetami. Výška zeminy nad nádrží může být v některých variant až dva metry. Pak už jen zbývá nádrž osadit poklopem s odpovídajícím zatížením. Pro naše nádrže je možné využít i poklopů vyšších tříd.

Na videu se můžete podívat, jak vypadá instalace nádrže Columbus XL, kterou provedla společnost Aquanix.

Jaké jsou další možnosti hospodaření s DV? Zmiňovali jsme vsakování dešťové vody.

Pokud je místní podloží dostatečně propustné, lze využít široké spektrum technických řešení pro vsakování. Dříve bývaly hojně využívány tzv. trativody. Dnes jsou stále více používány plošné vsakovací objekty sestavené z vsakovacích prvků. My máme v nabídce bloky Ecobloc a Rainbloc a také tunely. Jejich velkou výhodou je minimálně trojnásobná akumulační schopnost v porovnání se štěrkem a tím pádem i třetinový výkop při zachování stejného retenčního objemu. Vsakovací objekty se také využívají jako bezpečnostní přepad pro nádrže. V případě nevhodných vsakovacích podmínek podloží se běžně využívá retence. Přívalové srážky jsou zadrženy a regulovaně odpouštěny do vodního toku, nebo kanalizace. Podzemní retence mohou být řešeny pomocí vsakovacích bloků „obalených“ hydroizolací. Regulace odtoku je zajištěna v šachtě vystrojené škrtícím prvkem. Akumulovanou dešťovou vodu v retenční nádrži lze také využívat jako užitkovou. V některých případech je možné provedením retenčně‑vsakovacího objektu využít alespoň omezenou vsakovací schopnost podloží.

S čím se na Vás mohou projektanti či developeři obrátit při řešení srážkových vod a jaké další služby kromě vlastní dodávky materiálu poskytujete?

Ve fázi projektové přípravy pomáháme s návrhem řešení a dimenzováním vsakovacích objektů i retenčních a akumulačních nádrží. K dispozici jsou i naše online kalkulátory, které fungují podle platných technických norem. Máme knihovnu CAD detailů a postupně také doplňujeme BIM objekty. Ty jsou volně ke stažení na našich webových stránkách stejně jako technické katalogy, výkresy, návody a certifikáty. Současně jsou naše produkty zařazeny v cenové soustavě ÚRS a RTS. Pro využití dotačního programu Nová zelená úsporám zpracováváme odborné posudky. A kromě technického poradenství během projektové přípravy nabízíme i technickou pomoc při montáži přímo na stavbě.

Prohlédněte si některé naše referenční projekty

Kontakty pro vsakování a retenci

Jan Paulus
Produktový manažer pro hospodaření s dešťovou vodou
+420 606 643451
jpaulus@aliaxis.com