SAZBY A PODMÍNKY ZÁPŮJČEK

Typ zařízení Sazba Kč/den
Univerzální svařovací automat FRIAMAT 795,-
Přítlačné zařízení FRIATOP 580,-
Přítlačné zařízení UNITOP 580,-
Loupací přístroj FWSG (d 20 - 63) 520,-
Loupací přístroj FWSG (d 75 - 225 mm) 580,-
Loupací přístroj FWSG (d 250 - 630 mm) 795,-
Loupací přístroj FWSG (d 630 - 900 mm) 795,-
Krátké navrtávací zařízení pro kulové kohouty AKHP FRIATEC 550,-
Dlouhé navrtávací zařízení pro kulové kohouty KH Hütz & Baumgarten 1.999,-
Sedlový loupací přístroj FWSGS (d 50 - 110) 580,-
Sedlový loupací přístroj FWSGS (d 110 - 180) 580,-
Zaokrouhlovací spony pro potrubí d 90, 110 a 160 250,-
Vrták pro sedlové odbočky SA UNI, SA XL d 160 mm 350,-
Vrták pro sedlové odbočky SA UNI, SA XL d 225 mm 350,-
Adaptér pro tlakovou zkoušku SA UNI 50,-

 

Všechny výše uvedené ceny jsou bez DPH.

 

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY ZÁPŮJČKY SVAŘOVACÍCH, LOUPACÍCH, NAVRTÁVACÍCH A PŘÍTLAČNÝCH ZAŘÍZENÍ

 1. Tento zápůjční řád je závazný pro pronajímatele na straně jedné a nájemce (zákazníka) na straně druhé. Smluvní vztah ve věci zapůjčení zařízení a potřebného příslušenství vzniká podpisem Zápůjčního listu a řídí se podle toho půjčovního řádu. Ceny nájemného jsou stanovené dle ceníku pronajímatele.
 2. Předmětem zápůjčky je zařízení uvedené na zápůjčním listě (zápůjční smlouvě).
 3. Každý požadavek na zápůjčku musí být odeslán firmě NICOLL Česká republika, s. r. o. v písemné podobě (poštou, faxem, e-mailem) s uvedením typu přístroje, počtu kusů a požadované doby zapůjčení.
 4. Nájemce je povinen podepsat zápůjční list (zápůjční smlouvu), potvrdit převzetí půjčovaného nářadí a uvést termín vrácení. V případě, že nájemce potřebuje půjčené zařízení déle, je povinen půjčovní smlouvu prodloužit a to písemně. V případě, že nájemce (zákazník) smlouvu písemně neprodlouží, je pronajímatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč plus nájemné v plné výši.
 5. Nový (neregistrovaný) nájemce je povinen v případě zapůjčení svařovacího automatu FRIAMAT® složit v hotovosti vratnou zálohu ve výši 10 000 Kč, v případě zapůjčení loupacího přístroje, přítlačného či navrtávacího zařízení zálohu ve výši 5 000 Kč. Záloha je vratná při vrácení přístroje. V případě poškození zapůjčeného zařízení budou z této zálohy odečtené náklady na uvedení věci do původního stavu.
 6. Pronajímatel předává nájemci zařízení po jeho předchozím přezkoušení a provedené údržbě. Zodpovídá rovněž za provádění revizí elektrických zařízení ve smyslu příslušných předpisů. Případné závady, které nebrání řádnému a bezpečnému užívání, se uvedou v zápůjční smlouvě.
 7. Nájemce potvrzuje podpisem Předávacího protokolu, že převzal zařízení čisté, provozuschopné, bez zjevných závad, kompletní a že byl seznámen s obsluhou, údržbou a bezpečností provozu a že převzal návod k obsluze zařízení. 
 8. Nájemce není oprávněn bez souhlasu pronajímatele zapůjčit či pronajmout zapůjčené montážní příslušenství třetí osobě.
 9. Nájemce se zavazuje, že bude zařízení používat pouze pro práce, pro které je zařízení určeno. Při práci bude dodržovat předpisy BOZP, postupovat v souladu s návodem k zařízení a používat pracovní ochranné pomůcky.
 10. V případě, že dojde k poruše vypůjčeného zařízení v rozsahu, který brání jeho řádnému využití, je třeba tuto skutečnost okamžitě sdělit pronajímateli. V případě ohlášení poruchy na zapůjčeném zařízení zajistí pronajímatel jeho opravu v dohodnuté lhůtě nebo umožní použít náhradní zařízení. Nájemce není oprávněn provádět na pronajaté věci žádné opravy ani úpravy.
 11. Pronajatou věc je nájemce povinen vrátit nepoškozenou, čistou a kompletní včetně příslušenství, které převzal. V případě porušení těchto zásad je pronajímatel oprávněn účtovat náklady vzniklé s uvedením zařízení do původního stavu.
 12. Pokud nájemce vrací zařízení přepravní službou, je povinen zařízení řádně zabalit a zabezpečit. Za přepravu a řádné doručení zařízení pronajímateli ručí nájemce, jakož i za škody způsobené při přepravě.
 13. Nájemce je povinen chránit zapůjčené zařízení před poškozením, ztrátou a odcizením. Nájemce odpovídá za poškození, ztrátu či odcizení zařízení a je povinen způsobenou škodu uhradit v plné výši.
 14. Pronajímatel nenese žádnou odpovědnost ani náklady za škody, které zákazníkovi vzniknou v souvislosti s používáním zapůjčeného nářadí. Zároveň nenese žádnou odpovědnost za event. náklady vzniklé případnou nefunkčností přístrojů.
 15. Nájemce podpisem tohoto zápůjčního řádu prohlašuje, že je seznámen s výpůjčními podmínkami a veškerými ostatními podmínkami uvedenými v tomto řádu a zavazuje se je dodržovat.

Rezervace, objednávky a administrativa

Michaela Stibůrková
rezervace , objednávky, administrativa
+420 272 084 633, +420 725 712 437
michaela.stiburkova@aliaxis.com

Technické informace a poradenství

Ing. Jakub Butovič
Produktový manažer pro inženýrské sítě
+420 605 533 454
jbutovic@aliaxis.com