Hospodaření s dešťovou vodou je v dnešním stavebnictví čím dál častěji řešeným tématem. U nových staveb i rekonstrukcí se investoři, projektanti i realizační společnosti setkávají s požadavky nakládat s dešťovou vodou na pozemku stavby. Tento požadavek vyplývá ze současné legislativy a je motivován především nutností zpomalit odtok dešťové vody ze zpevněných ploch do recipientů, potažmo na často přetížené čistírny odpadních vod. Motivace pro hospodaření s dešťovou vodou v podobě jejího využívání i vsakování jsou také stoupající cena pitné vody a snaha o ekologické chování.

Vsakování bývá v rámci nakládání se srážkovou vodou nejčastějším požadavkem stavebního úřadu. Pokud je místní podloží dostatečně propustné, lze využít široké spektrum technických řešení. Dříve bývaly hojně využívány tzv. trativody, tedy štěrková lože zásobená drenážním potrubím. Dnes jsou stále více používány plošné vsakovací objekty sestavené z vsakovacích prvků. Nejpopulárnější jsou vsakovací bloky nebo vsakovací tunely.  

V případě nevhodných vsakovacích podmínek podloží je nejčastějším řešením nakládání se srážkovou vodou retence. Přívalové srážky jsou zadrženy a regulovaně odpouštěny do vodního toku, nebo kanalizace. Retenční objekty mohou být nadzemní nebo podzemní. Podzemní retence mohou být řešeny pomocí vsakovacích bloků „obalených“ hydroizolací. Regulace odtoku je zajištěna v šachtě vystrojené škrtícím prvkem. Akumulovanou dešťovou vodu v retenční nádrži lze také využívat jako užitkovou. 

Spolupracujeme s projektanty a montážními společnostmi v tomto oboru již více než dvacet let a nabízíme řešení jak pro vsakování a retenci srážkových vod s využitím vsakovacích bloků či tunelů, tak pro akumulaci dešťové vody v podzemních monolitických nádržích a její následné využívání.

Produkty pro vsakovací a retenční objekty

Technická podpora

Díky dosavadním zkušenostem zajišťujeme poradenství ve fázi přípravy jak pro projektanty, tak také pro investory a montážní společnosti a během realizace jsem schopni poskytnou technickou pomoc.

Součástí podpory jsou projekční podklady, CAD detaily, BIM objekty, online kalkulátory, dokumentace a návody ke stažení a také poradenství a technická pomoc přímo na staveništi při výstavbě.

Kontakty

Jan Paulus
Produktový manažer hospodaření s dešťovou vodou
+420 606 643 451
jpaulus@aliaxis.com