Naše databáze chemické odolnosti je navržena jako interaktivní komplexní nástroj pro pomoc se správným výběrem materiálu potrubního systému pro danou aplikaci. 

Mnoho potrubních systémů je navrženo pro přepravu chemikálií a je nezbytně nutné, aby byl pro dané chemické látky použit vhodný materiál potrubních rozvodů. Díky této online databázi jsme schopni postytnout návod na volbu nejvhodnějšího materiálu pro Vaší specifickou aplikaci. Jedná se pochopitelně vždy o naše doporučení.

Je potřeba vzít v úvahu, že tato databáze chemické odolnosti je založena na laboratorním testování a nemůže tedy v plném rozsahu pokrýt všechny provozní podmínky dané aplikace (změny tlaku, teploty, koncentrace aj.). Z tohoto důvodu nepřebírá společnost Aliaxis za návrh odpovědnost a nemůže nabídnout záruku za daný proces návrhu materiálu a návrh samotný.

Přestože jsou údaje velmi užitečným vodítkem pro volbu vhodného materiálu, nepokrývá databáze chemikálie komerčních značek a také v ní nejsou zahrnuty sloučeniny více chemikálií.

Pro více informací kontaktujte s detaily ohledně konkrétních médií a aplikací produktového manažera pro potrubní průmyslové systémy: Jan Hnátek, jhnatek@aliaxis.com, +420 724 050 070.

Než budete moci použít Databází chemické odolnosti, musíte souhlasit s Podmínkami používání.

Podmínky použití

1. Použití Online databáze chemické odolnosti (dále jen „databáze“)

Tato databáze ani žádná její část nesmí být použita ve spojení s žádným výrobkem, který není výrobkem společnosti Aliaxis Česká republika s.r.o. (dále jen Aliaxis) nebo jejích přidružených společností, a nesmí být reprodukována, kopírována, prodávána, přeprodávána ani jinak využívána pro komerční účely, které nejsou námi výslovně písemně povoleny. Vyhrazujeme si právo odmítnout přístup k databázi podle našeho uvážení, pokud se domníváme, že chování uživatele porušuje platné právní předpisy nebo poškozuje zájmy společnosti Aliaxis a/nebo jejích přidružených společností.

2. Úpravy databáze

Vyhrazujeme si právo kdykoli upravit nebo jinak aktualizovat tuto databázi a jakékoli její vlastnosti, funkce a/nebo specifikace, a to bez jakékoliv odpovědnosti a předchozího upozornění.

3. Odmítnutí a omezení odpovědnosti

BERETE NA VĚDOMÍ A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE TATO DATABÁZE JE POSKYTOVÁNA TAK, JAK JE. V SOUVISLOSTI S TOUTO DATABÁZÍ NEPOSKYTUJEME A VY NEMÁTE ZARUČENO ŽÁDNÉ PRÁVO NA JAKÉKOLI ZÁRUKY, PROHLÁŠENÍ ANI PODMÍNKY, VÝSLOVNÉ ANI PŘEDPOKLÁDANÉ (VČETNĚ, MIMO JINÉ, JAKÝCHKOLI PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL).  BEZ OMEZENÍ VÝŠE UVEDENÉHO NEPROHLAŠUJEME ANI NEZARUČUJEME: (a) ŽE FUNKCE NEBO VÝSLEDKY TÉTO DATABÁZE BUDOU NEPŘERUŠOVANÉ, BEZCHYBNÉ, BEZPEČNÉ, PŘESNÉ, SPOLEHLIVÉ NEBO ÚPLNÉ; NEBO (b) ŽE CHYBY BUDOU OPRAVENY. 

SPOLEČNOST ALIAXIS ANI JEJÍ PŘIDRUŽENÉ SPOLEČNOSTI NENESOU ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ, NÁSLEDNÉ ŠKODY NEBO ODŠKODNÉ S REPRESIVNÍ FUNKCÍ (BEZ OHLEDU NA TEORII PRÁVA PRO VYMÁHÁNÍ TAKOVÝCH ŠKOD NEBO JINÉ ODPOVĚDNOSTI) VE VŠECH PŘÍPADECH, KTERÉ Z POUŽITÍ TÉTO DATABÁZE VYPLÝVAJÍ NEBO S NÍ SOUVISÍ.  OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI SE VZTAHUJE NA VEŠKERÉ ŠKODY NEBO JINOU ODPOVĚDNOST, AŤ UŽ JSOU ZPŮSOBENÉ JAKKOLI A NA ZÁKLADĚ SMLOUVY, DELIKTU (VČETNĚ, MIMO JINÉ, NEDBALOSTI) ČI JINAK, A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST ALIAXIS NEBO JEJÍ PŘIDRUŽENÉ SPOLEČNOSTI BYLY NA TAKOVOU MOŽNOST UPOZORNĚNY. 

POKUD SE ROZHODNETE ZAKOUPIT VÝROBKY OD NÁS NEBO OD NĚKTERÉ Z NAŠICH PŘIDRUŽENÝCH SPOLEČNOSTÍ, ODPOVĚDNOST ZA DODANÉ VÝROBKY SE ŘÍDÍ VÝHRADNĚ PŘÍSLUŠNÝMI PRODEJNÍMI PODMÍNKAMI.

4. Varování –⁠ Funkční omezení

Tato databáze je určena pouze vyškoleným odborníkům a nenahrazuje váš odborný úsudek ani nezávislé zkoušky a výpočty.  Tato databáze je určena pouze pro poskytnutí prvotních informací o výrobcích společnosti Aliaxis a/nebo jejích přidružených společností a o materiálu, který má být vybrán, a nenahrazuje vaši vlastní nezávislou analýzu, výpočet, odhad, testování a/nebo jiné činnosti, včetně těch, které se týkají zatížení, bezpečnosti a použitelnosti výrobku.  Tato databáze nebyla testována ve všech situacích, za kterých může být použita.  Například odchylky ve složení chemických sloučenin nebo v provozních podmínkách, jako je tlak a teplota, jakož i mechanické namáhání a další faktory mohou významně změnit skutečnou chemickou odolnost materiálů ve srovnání s hodnotou uvedenou v této databázi. Společnost Aliaxis a/nebo její přidružené společnosti nenesou žádnou odpovědnost za výsledky získané při použití této databáze.  Osoby, které tuto databázi používají, jsou odpovědné za dohled, řízení a kontrolu této databáze a za výsledky jejího používání.  Osoby, které tuto databázi používají, jsou rovněž odpovědné za stanovení přiměřenosti nezávislých postupů pro testování spolehlivosti, přesnosti, úplnosti a dalších vlastností jakéhokoli výstupu této databáze. 

5. Zakázání přístupu

BERETE NA VĚDOMÍ A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE PŘÍSTUP K TÉTO DATABÁZI MŮŽE BÝT KDYKOLI A BEZ PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ Z JAKÉHOKOLI DŮVODU A BEZ ODPOVĚDNOSTI VŮČI NÁM NEBO KTERÉKOLI Z NAŠICH PŘIDRUŽENÝCH SPOLEČNOSTÍ ZAKÁZÁN.

6. Platné právo

Tato smlouva a veškeré nároky nebo spory, které z ní vyplývají, týkají se jí nebo s ní souvisejí, se řídí a vykládají v souladu s českým právem. Tato Smlouva a používání této Aplikace, včetně jakýchkoli záležitostí týkajících se platnosti nebo uplatňování této Smlouvy, podléhají výlučné jurisdikci českých soudů.

7. Online databáze chemické odolnosti

Pokud si přejete získat kopii PDF verze vašeho zadání a výstupů z naší online databáze, budeme od vás potřebovat:

  • vaše jméno a příjmení,
  • název vaší společnosti,
  • vaši e-mailovou adresu.

Budeme také evidovat váš souhlas s použitím vašich osobních údajů. Žádné další údaje nebudou shromažďovány nebo budou shromažďovány pouze na základě dobrovolnosti. Tyto údaje použijeme pouze k tomu, abychom vás kontaktovali za účelem následných kroků v souvislosti s vaším zadáním a výstupů vyhotovených použitím této databáze, a nebudeme je sdílet s žádnými třetími stranami.
Zpracování údajů zadaných do formuláře ke stažení v online databázi chemické odolnosti probíhá výhradně na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR). Souhlas, který jste udělili k používání svých osobních údajů, můžete odvolat zasláním e-mailu na adresu ivocetkova@aliaxis.com. Tím není dotčena zákonnost všech úkonů zpracování údajů, které byly do tohoto data provedeny.
Údaje uložené u nás pro účely online databáze chemické odolnosti u nás budou uloženy po dobu 1 roku a po uplynutí této doby budou vymazány. Údaje uložené u nás pro jiné účely zůstávají nedotčeny.

 

Spojte se s naším kolegou

Jan Hnátek
Vedoucí divize průmyslových potrubních systémů
+420 724 050 070
jhnatek@aliaxis.com