SPRÁVCE

Správcem osobních údajů je Aliaxis Česká republika s.r.o., zapsaná u Městského soudu v Praze sp. zn. C 39701, se sídlem Průmyslová 467, 252 50 Vestec, IČ: 63997631 (dále jen „Správce“).

VAŠE PRÁVA

Ve vztahu k danému zpracování Vám svědčí právo na:

a.      PŘÍSTUP – právo na informaci, zda jsou či nejsou Vaše osobní údaje zpracovávány. Jsou-li osobní údaje zpracovávány dále jedná se o právo na informace o zpracování v předepsaném rozsahu a o právo za určitých podmínek získat kopii zpracovávaných údajů;

b.      OPRAVU – právo požadovat provedení opravy, jsou-li zpracovávané osobní údaje nepřesné. Případně právo požadovat doplnění, nejsou-li údaje úplné;

c.      VÝMAZ (právo být zapomenut) - právo žádat za právními předpisy stanovených podmínek (odvolání souhlasu, skončení smlouvy, protiprávnost zpracování) vymazání údajů;

d.      OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ – právo požadovat označení a případné omezení (pozastavení) zpracování do doby ověření přesnosti údajů, zákonnosti zpracování, vyřízení námitky nebo kvůli ochraně Vašich zájmů (uplatnění nebo ochrana či obrana práv a právních zájmů); 

e.      STÍŽNOST – právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se stížností vůči Správci, zpracování či podmínkám uplatňování práv. Kontaktní a další údaje o úřadu viz www.uoou.cz;

Dále Vám svědčí právo na:

NÁMITKU – právo požadovat, aby dále nebyly zpracovávány Vaše osobní údaje kvůli oprávněným zájmům Správce. 

K jednotlivým právům, jejich podrobné charakteristice, podmínkám jejich vzniku a uplatnění viz ZDE. 

U Správce není ustanoven POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ.

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ

Správce zpracovává osobní údaje za účelem plnění smlouvy a kvůli svým oprávněným zájmům: evidence identifikačních a kontaktních údajů potenciálních dodavatelů a odběratelů zboží nebo služeb za účelem jednání o smlouvě, evidence komunikace týkající se jednání o smlouvě (kvůli prokázání obsahu smlouvy, příp. v souvislosti s předsmluvní odpovědnostní atd.), uzavření a plnění smlouvy. V souvislosti s plněním smlouvy se jedná o dokumentaci a korespondenci týkající se realizace smluvního závazku za účelem prokázání způsobu plnění smlouvy a ochrany a uplatnění práv.

Není-li smluvní stranou odběratel nebo dodavatel sám, jsou evidovány údaje jeho zaměstnanců, statutárních zástupců nebo jiných osob určených k jednání o smlouvě, uzavření smlouvy, příp. zajištění plnění smlouvy.

PRÁVNÍ PODKLAD ZPRACOVÁNÍ

Právním podkladem zpracování osobních údajů je:

-         je-li dodavatelem nebo odběratelem fyzická osoba, ve vztahu k evidenci potenciálních dodavatelů a evidenci odběratelů oprávněný zájem Správce (čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení), ve fázi uzavírání a plnění smlouvy – opatření nezbytná před uzavřením smlouvy a plnění smlouvy se subjektem údajů (čl. 6 odst. 1 písm. b)

-         je-li dodavatelem nebo odběratelem právnická osoba, ve vztahu k evidenci dodavatelů a odběratelů, vyjednávání a plnění smlouvy, kdy jsou předmětem zpracování osobní údaje o zástupcích dodavatel nebo odběratele, je právním titulem oprávněný zájem Správce (čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení) 

ROZSAH ÚDAJŮ, KTERÝ JE ZPRACOVÁVÁN

Správce zpracovává za shora uvedeným účelem tyto osobní údaje:

-         je-li dodavatelem nebo odběratelem fyzická osoba – identifikační a kontaktní údaje, tj. jméno, příjmení, akademických titul, předmět podnikání, místo podnikání a dále údaje týkající se smluvního závazku, včetně související komunikace týkající se vyjednávání o smlouvě a plnění smlouvy;

-         je-li dodavatelem nebo odběratelem právnická osoba – identifikační a kontaktní údaje zástupce takové osoby (kontaktní údaje do zaměstnání), pracovní pozice, komunikace související s vyjednáváním o smlouvě se zaměstnavatelem a realizací smlouvy se zaměstnavatelem.

POSKYTNUTÍ ÚDAJŮ JE NEZBYTNÉ

Poskytování osobních údajů, je-li v souvislosti s uzavíráním smlouvy a jejím plněním, je nezbytné. Bez údajů není možné smlouvu uzavřít a následně plnit.

DOBA, PO KTEROU JSOU OSOBNÍ ÚDAJE UCHOVÁVÁNY A ZPRACOVÁVÁNY

Správce zpracovává osobní údaje: smluvní dokumenty nutné pro plnění závazkového vztahu po dobu plnění smlouvy a dále ve skartační lhůtě odvislé od veřejnoprávních povinností v oblasti daňové. Ostatní evidence a komunikace je uchovávána po dobu obvyklé skartační lhůty odvislé od délky promlčecích lhůt. Není-li s osobou dlouhodobě obchodováno, či je-li další obchodování již nepravděpodobné, je vyřazena z evidence.

MÍSTO, KDE BUDOU OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁNY

Místem zpracování osobních údajů je: Sídlo správce, případně zabezpečené multimediální cloudové prostředí.

PŘÍJEMCI, KTERÝM MOHOU BÝT OSOBNÍ ÚDAJE POSKYTNUTY

Osobní údaje jsou poskytnuty těmto příjemcům (kategorií příjemců): NEBUDOU ŽÁDNÍ PŘÍJEMCI.

TŘETÍ ZEMĚ

V rámci zpracování NEJSOU osobní údaje předávány mimo EU.

ZPRACOVATEL

Na zpracování osobních údajů může participovat zpracovatel osobních údajů ve smyslu čl. 4 bodu 8 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, nebo třetí Správcem pověřená osoba ke zpracování osobních údajů. V takových případech Správce minimalizuje riziko neoprávněného zpřístupnění, zničení, zpracování, či ztráty osobních údajů.

AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVÁNÍ A PROFILOVÁNÍ

Automatizovaným rozhodováním se rozumí rozhodování technologickými prostředky nebo na základě výsledků činnosti technologických prostředků bez ingerence/volního rozhodování člověka. Profilováním se rozumí užití osobních údajů k hodnocení některých osobních aspektů člověka, například odhad jeho pracovního výkonu, ekonomické situace, zdravotního stavu, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti atd. 

V souvislosti se zpracováním osobních údajů NEDOCHÁZÍ k automatizovanému rozhodování. 

V souvislosti se zpracováním osobních údajů NEDOCHÁZÍ k profilování.