SPRÁVCE

Správcem osobních údajů je Aliaxis Česká republika s.r.o., zapsaná u Městského soudu v Praze sp. zn. C 39701, se sídlem Průmyslová 467, 252 50 Vestec, IČ: 63997631 (dále jen „Správce“).

VAŠE PRÁVA

Ve vztahu ke zpracování Vám vůči správci osobních údajů svědčí právo na:

a)      PŘÍSTUP – právo na informaci, zda jsou či nejsou Vaše osobní údaje zpracovávány. Jsou-li osobní údaje zpracovávány dále právo se jedná o právo na informace o zpracování v předepsaném rozsahu a o právo za určitých podmínek získat kopii zpracovávaných údajů;

b)      OPRAVU – právo požadovat provedení opravy, jsou-li zpracovávané osobní údaje nepřesné. Případně právo požadovat doplnění, nejsou-li údaje úplné;

c)      VÝMAZ (právo být zapomenut) - právo žádat za právními předpisy stanovených podmínek (odvolání souhlasu, skončení smlouvy, protiprávnost zpracování) vymazání údajů;

d)      OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ – právo požadovat označení a případné omezení (pozastavení) zpracování do doby ověření přesnosti údajů, zákonnosti zpracování, vyřízení námitky nebo kvůli ochraně Vašich zájmů (uplatnění nebo ochrana či obrana práv a právních zájmů);

e)      STÍŽNOST – právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se stížností vůči Správci, zpracování či podmínkám uplatňování práv. Kontaktní a další údaje o úřadu viz www.uoou.cz;

f)       PŘENOSITELNOST – právo za právními předpisy stanovených podmínek získat údaje pro další zpracování Vámi určenou jinou osobou, které údaje předáte, či si žádat jejich přímé předání k dalšímu zpracování jinou osobou.

Dále Vám vůči správci osobních údajů svědčí právo na:

a)      NÁMITKU – právo požadovat, aby dále nebyly zpracovávány Vaše osobní údaje pro plnění úkolů ve veřejném zájmu, kvůli oprávněným zájmům Správce či třetí osoby nebo za účelem marketingu.

K jednotlivým právům, jejich podrobné charakteristice, podmínkám jejich vzniku a uplatnění viz ZDE. 

U Správce není ustanoven POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ÚČELY, PRO KTERÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME

Záznam z kamerového systému je pořizován za účelem ochrany majetku, života a zdraví Správce a třetích osob.

ROZSAH ÚDAJŮ, KTERÉ ZPRACOVÁVÁME (MÍSTA, ZE KTERÝCH JE POŘIZOVÁN ZÁZNAM)

Záznam je pořizován z venkovních prostor a vstupů do objektu Správce..

PRÁVNÍ PODKLAD ZPRACOVÁNÍ

Právním podkladem zpracování osobních údajů je: oprávněný zájem správce osobních údajů a třetích osob (čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení).

DOBA, PO KTEROU JSOU OSOBNÍ ÚDAJE UKLÁDÁNY A ZPRACOVÁVÁNY

Doba uchování záznamů z kamerového systému je 15 dnů.

MÍSTO, KDE BUDOU OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁNY

Místem zpracování osobních údajů je: sídlo Správce, příp. multimediální zabezpečené prostředí.

PŘÍJEMCI, KTERÝM MOHOU BÝT OSOBNÍ ÚDAJE POSKYTNUTY

Osobní údaje jsou poskytovány těmto příjemcům (kategorií příjemců): NEBUDOU ŽÁDNÍ PŘÍJEMCI.

TŘETÍ ZEMĚ

V rámci zpracování NEJSOU osobní údaje předávány mimo EU.

ZPRACOVATEL

Na zpracování osobních údajů může participovat zpracovatel osobních údajů ve smyslu čl. 4 bodu 8 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, nebo třetí Správcem pověřená osoba ke zpracování osobních údajů. V takových případech Správce minimalizuje riziko neoprávněného zpřístupnění, zničení, zpracování, či ztráty osobních údajů.

AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVÁNÍ A PROFILOVÁNÍ

Automatizovaným rozhodováním se rozumí rozhodování technologickými prostředky nebo na základě výsledků činnosti technologických prostředků bez ingerence/volního rozhodování člověka.

Profilováním se rozumí užití osobních údajů k hodnocení některých osobních aspektů člověka, například odhad jeho pracovního výkonu, ekonomické situace, zdravotního stavu, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti atd.

V souvislosti se zpracováním osobních údajů NEBUDE DOCHÁZET k automatizovanému rozhodování.

V souvislosti se zpracováním osobních údajů NEBUDE DOCHÁZET k profilování.