SPRÁVCE

Správcem osobních údajů je Aliaxis Česká republika s.r.o., zapsaná u Městského soudu v Praze sp. zn. C 39701, se sídlem Průmyslová 367, 252 50 Vestec, IČ: 63997631 (dále jen „Správce“).

VAŠE PRÁVA

Ve vztahu ke zpracování Vám vůči správci osobních údajů svědčí právo na:

a)      ODVOLÁNÍ SOUHLASU – souhlas lze odvolat kdykoli způsobem stanoveným ZDE. Odvolání souhlasu nebude mít vliv na zákonnost zpracování osobních údajů, které bylo prováděno před jeho odvoláním.

Odvoláním souhlasu bude ukončeno zpracování Vašich údajů za účelem zasílání obchodních nabídek (obchodních sdělení) Správce a Vaše adresa elektronické pošty bude vyřazena z databáze zájemců o zasílání obchodních nabídek;

b)      PŘÍSTUP – právo na informaci, zda jsou či nejsou Vaše osobní údaje zpracovávány. Jsou-li osobní údaje zpracovávány dále jedná se o právo na informace o zpracování v předepsaném rozsahu a o právo za určitých podmínek získat kopii zpracovávaných údajů;

c)      OPRAVU – právo požadovat provedení opravy, jsou-li zpracovávané osobní údaje nepřesné. Případně právo požadovat doplnění, nejsou-li údaje úplné;

d)      VÝMAZ (právo být zapomenut) - právo žádat za právními předpisy stanovených podmínek (odvolání souhlasu, skončení smlouvy, protiprávnost zpracování) vymazání údajů;

e)      OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ – právo požadovat označení a případné omezení (pozastavení) zpracování do doby ověření přesnosti údajů, zákonnosti zpracování, vyřízení námitky nebo kvůli ochraně Vašich zájmů (uplatnění nebo ochrana či obrana práv a právních zájmů);

f)       STÍŽNOST – právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se stížností vůči Správci, zpracování či podmínkám uplatňování práv. Kontaktní a další údaje o úřadu viz www.uoou.cz;

g)      PŘENOSITELNOST – právo za právními předpisy stanovených podmínek získat údaje pro další zpracování Vámi určenou jinou osobou, které údaje předáte, či si žádat jejich přímé předání k dalšímu zpracování jinou osobou.

Dále Vám vůči správci osobních údajů svědčí právo na:

a)      NÁMITKU – právo požadovat, aby dále nebyly zpracovávány Vaše osobní údaje pro plnění úkolů ve veřejném zájmu, kvůli oprávněným zájmům Správce či třetí osoby nebo za účelem marketingu.

K jednotlivým právům, jejich podrobné charakteristice, podmínkám jejich vzniku a uplatnění viz ZDE

U Správce není ustanoven POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ.

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ

Správce zpracovává osobní údaje za účelem zasílání obchodních nabídek (obchodních sdělení) zboží a služeb Správce na zadanou adresu elektronické pošty.

ROZSAH ÚDAJŮ, KTERÝ JE ZPRACOVÁVÁN

Správce zpracovává za shora uvedeným účelem tyto osobní údaje: jméno a adresa elektronické pošty.

POSKYTNUTÍ ÚDAJŮ JE DOBROVOLNÉ

Poskytování osobních údajů je dobrovolné.

DOBA, PO KTEROU JSOU OSOBNÍ ÚDAJE UCHOVÁVÁNY A ZPRACOVÁVÁNY

Osobní údaje se zpracovávají do odvolání souhlasu.

PRÁVNÍ PODKLAD ZPRACOVÁNÍ

Právním podkladem zpracování osobních údajů je: souhlas subjektu údajů (čl. 6 odst. 1 písm. a) obecného nařízení).

MÍSTO, KDE BUDOU OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁNY

Místem zpracování osobních údajů je: zabezpečené multimediální prostředí.

PŘÍJEMCI, KTERÝM MOHOU BÝT OSOBNÍ ÚDAJE POSKYTNUTY

Osobní údaje jsou poskytnuty těmto příjemcům (kategorií příjemců): NEBUDOU ŽÁDNÍ PŘÍJEMCI.

TŘETÍ ZEMĚ

V rámci zpracování NEJSOU osobní údaje předávány mimo EU.

ZPRACOVATEL

Na zpracování osobních údajů může participovat zpracovatel osobních údajů ve smyslu čl. 4 bodu 8 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, nebo třetí Správcem pověřená osoba ke zpracování osobních údajů. V takových případech Správce minimalizuje riziko neoprávněného zpřístupnění, zničení, zpracování, či ztráty osobních údajů.

AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVÁNÍ A PROFILOVÁNÍ

Automatizovaným rozhodováním se rozumí rozhodování technologickými prostředky nebo na základě výsledků činnosti technologických prostředků bez ingerence/volního rozhodování člověka. Profilováním se rozumí užití osobních údajů k hodnocení některých osobních aspektů člověka, například odhad jeho pracovního výkonu, ekonomické situace, zdravotního stavu, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti atd. 

V souvislosti se zpracováním osobních údajů NEDOCHÁZÍ k automatizovanému rozhodování. 

V souvislosti se zpracováním osobních údajů NEDOCHÁZÍ k profilování.