Základní charakteristika

Kompletní systém složený ze střešních vtoků, upevňovacího materiálu, trubek a tvarovek z PE-HD je ideální pro odvodnění plochých střech. Využívá se však nejen pro odvodnění střech logistických a výrobních hal, ale také pro obchodní centra, sportovní areály, multifunkční budovy, nemocnice či další objekty občanské vybavenosti.

 • Řešení pro všechny typy a konstrukce střech, pro střešní
 • skladbu s i bez parozábrany a pro plechové žlaby.
 • Vysoký průtok střešních vtoků
 • Temperované trubky se sníženou tepelnou roztažností
 • Objímky na nosnou lištu umožňují uložení trubky bez
 • nutnosti okamžité fixace a svým tvarem zamezují jejímu
 • případnému vypadnutí z objímky
 • Vyhřívané střešní vtoky s integrovaným topným kabelem

Pro navrhování podtlakového odvodnění se využívá speciálně navržený výpočtový software, pomocí kterého lze potrubní síť hydraulicky optimálně vyladit a celý systém zobrazit v izometriích.

Přednosti podtlakového systému

V protikladu ke konvenčnímu systému vám nabízíme nejen hospodárné, ale i stavebně technické přednosti:

 • menší dimenze trubek díky plnému naplnění
 • svobodu projekce při utváření staveb
 • vodorovnou montáž trubek díky způsobu odvodu dešťové vody
 • úsporu velké části kanalizace a s tím spojených zemních prací díky menšímu množství svodů ze stoupaček
 • optimální samočištění systému díky velké rychlosti průtoku vody

Jak funguje podtlakové odvodnění

Při drobném dešti je princip fungování podtlakového systému odvodnění střech stejný jako u konvenčního odvodnění. Při větší intenzitě deště se potrubí s malým průměrem rychle naplní dešťovou vodou. Speciální konstrukce střešního vtoku zabraňuje přístupu vzduchu. Tím vzniká síť potrubí s plným naplněním. Voda z potrubí padá do svodu a tím produkuje podtlak.

U podtlakového systému odvodnění střech vznikají v systému poměrně vysoké podtlaky a přetlaky. Na počátku potrubí u prvního střešního vtoku je podtlak ještě nulový. Čím blíže jsou však vtoky spádové trubce, tím je podtlak vyšší. U přechodu horizontálního rozvodu do svislého svodu  je podtlak největší.

Střešní vtoky

Srdcem vakuového systému odvodnění střech je střešní vtok. Speciálně navržená konstrukce střešního vtoku s protivzduchovou přepážkou zabraňuje přístupu vzduchu a zajišťuje rovnoměrné proudění vody v potrubí. Je nezbytné upozornit na nutnost údržby střešních vtoků, aby se zabránilo jejich zanesení a tím snížení jejich funkčnosti. Návrh plánu údržby je součástí předávané dokumentace pro realizaci a uvedení do provozu.

Sortiment střešních vtoků nabízí řešení pro každý typ nebo konstrukci střechy a zajišťuje bezpečné spojení s každým druhem střešní izolace, jako jsou např. polymerové a PVC fólie nebo živičné krytiny. Střešní vtoky mohou být dodány i s vyhřívacím elementem. Je pamatováno i na provedení střešní skladby s parozábranou nebo bez parozábrany, případně provedení do plechových žlabů.

Standardní střešní vtoky jsou opatřeny odtokovou trubkou DN 70, žlabové a velkokapacitní vtoky pak závitovým přechodem  2“ nebo 3“.

Počet střešních vtoků se určuje v závislosti na odvodňované ploše, návrhové intenzitě dešťových srážek (0,03 l/s.m2) a optimální kapacitě navrhovaného střešního vtoku. Umísťují se vždy do nejnižšího bodu odvodňované střešní plochy, nejlépe pak do úžlabí střešních rovin, které není rozděleno spádovými klíny.

Trubky a tvarovky z PE-HD

 Trubky a tvarovky jsou vyrobeny z vysokohustotního polyethylenu (PE-HD) a má tedy charakteristickou černou barvu. Systém je dostupný v dimenzích d 40 -315 mm. Spojování je prováděno svařováním elektrospojkami nebo natupo. Spojení se střešními vtoky je pevné. Pro ukotvení trubní sítě se využívá pevný upevňovací systém.

Upevňovací systém

Upevňovací systém pro podtlakový systém Akasison s lištami a závitovými tyčemi je navržen tak, že eliminuje změny délek bez přenášení tlaku na střešní konstrukci.  Nabízí chytré řešení pouze s několika málo komponenty.  Je univerzální a může být používán u všech typů střešních konstrukcí. 

Výhody tohoto upevňovacího systému:

 • možné větší rozpětí
 • méně montáže na střešní konstrukci
 • možná příprava na zemi
 • použití pouze jednoduchých nástrojů
 • prostor pro použití izolace

Objímky lze snadno jednou rukou instalovat přes lištu pomocí zaklapávajícího mechanismu. Toto řešení je možné využít téměř u všech běžných staveb. Při speciálních instalacích mohou být objímky instalovány také pod lištou. Objímky mají integrovaný závit M10, který umožňuje podporu závitové tyče.

Návrh a projektování

Návrh systému podtlakového odvodnění provádí dodavatel systému pomocí speciálního softwaru na základě podkladů dodaných projektantem. Zpracovatel návrhu zodpovídá za správnou funkčnost systému, hydraulický výpočet a návrh dimenzí jednotlivých úseků trubního rozvodu. Výstupem pro projektanta je pak izometrie jednotlivých větví rozvodu, výpis materiál a technická zpráva. Role dodavatele systému by tím ale končit neměla. Velmi často je potřeba proškolit montážní společnost a poskytnout technickou podporu přímo na stavbě včetně závěrečné kontroly celého systému.

BIM objekty 

K dispozici je pro Vás také knihovna BIM objektů pro podtlakové odvodnění Akasison.

Co je úkolem projektanta

 • Volba způsobu odvodnění střechy - zda je vhodnější gravitační či podtlakové odvodnění
 • Je-li zvoleno podtlakové odvodnění je třeba oslovit některého z dodavatelů systému odvodnění
 • Předání podkladů zpracovateli podtlakového odvodnění
 • Návrh koncepce odvodnění společně s dodavatelem systému na základě stavebně technického řešení objektu
 • Koordinace vhodného umístění tras a střešních vtoků s ohledem na další profese
 • Návrh zavěšení odvodňovacího systému do konstrukce střechy 

Projektant je zodpovědný za skladbu a rozdělení střešních ploch, dispoziční a výškové umístění tras rozvodu, vhodné umístění dešťového svodu a jeho návaznost na kanalizaci, retenci nebo vsak a také za koordinaci s ostatními profesemi. Zpracovatel návrhu zodpovídá za správnou funkčnost systému, hydraulický výpočet a návrh dimenzí jednotlivých úseků trubního rozvodu.

Zásady návrhu a data pro dodavetele

1. Podklady pro návrh

 • půdorys střechy s rozměry a sklony střešních ploch
 • příčný a podélný řez objektem
 • skladba střešní konstrukce
 • situační plán objektu s vyznačením možnosti napojení střešních svodů

2. Volba tvaru rozvodu (větví) podtlakového odvodnění . 

3. Volba vhodných střešních vtoků

4. Návrh tras jednotlivých větví rozvodu a jejich potvrzení

5. Optimalizace tras a hydraulické odladění systému pomocí výpočtového softwaru

Výstupem jsou: izometrie jednotlivých větví rozvodu, výpis materiálu z cenou do projektu, technická zpráva

Údaje v projektu: plocha odvodňované střechy, délky a profily potrubí, výška tras – osa ležatého rozvodu pod střešní konstrukcí, množství vody na jednotlivé dešťové svody – pro návaznost podzemní kanalizace, technická zpráva – popis systému, popis údržby.

Montáž systému Akasison

Montáž systému akasison je podrobně popsána v montážním návodu. Pro usnadnění jsme pro Vás také připravili montážní videa k jednotlivým prvkům systému.

Referenční objekty

Prohlédněte si galerii referenčních projektů nejen z České republiky

Technická podpora

V rámci technické podpory pro Vás připravujeme podklady pro projektování a montáž. Najdete v ní CAD a BIM objekty, návody, videa, certifikáty a prohlášení, školení a webináře a další služby.

Kontakty pro podtlakové odvodnění Akasison

Ing. Tomáš Záboj
Produktový a obchodní manažer pro vnitřní instalace
+420 605 297 663
tzaboj@aliaxis.com