Zachytávání srážkové vody pro zálivku zahrady

 • Maximální výše dotace na jednu žádost je omezena na 55 000 Kč. Výše dotace činí až 20 000 Kč fixní část + 3 500 Kč/m3 nádrže.
 • Finanční prostředky bude možné využít na pořízení a instalaci akumulační nádrže pro zachytávání srážkové vody, která bude následně využita pro zálivku zahrady.
 • Podpora již není vázána na lokality ohrožené suchem
 • Podpora se vztahuje na stávající domy na celém území ČR. K realizaci musí dojít minimálně 2 roky po řádném dokončení rodinného domu, za které je považováno datum dokončení stavby uvedené v katastru nemovitostí.
 • Minimální požadovaný objem akumulační nádrže na dešťovou vodu je 2 m3.
 • Příspěvek mohou získat i majitelé obytných rekreačních domů, které slouží k trvalému bydlení (tuto skutečnost jsou povinni doložit).

Akumulace srážkové vody pro splachování WC a zálivku zahrady

 • Maximální výše dotace na jednu žádost je omezena na 65 000 Kč. Výše dotace bude činit až 30 000 Kč fixní část + 3 500 Kč/m3 nádrže.
 • Tyto finanční prostředky bude možné využít na pořízení akumulační nádrže pro zachytávání a hospodaření se srážkovou vodou, která bude následně využívána na splachování WC v domě a případné přebytky pro zálivku zahrady.
 • Minimální požadovaný objem akumulační nádrže na dešťovou vodu je 2 m3.
 • Podpora se vztahuje na stávající domy a novostavby na celém území ČR.
 • Příspěvek mohou získat i majitelé obytných rekreačních domů, které slouží k trvalému bydlení (tuto skutečnost jsou povinni doložit).

Jak podávat žádost

Příjem žádostí bude probíhat přes elektronický systém AIS SFŽP ČR, kde se žadatel nejprve zaregistruje a následně si vybírá výzvu, v které žádá o dotaci. Podrobný návod jak podat dotaci najdete na https://www.narodniprogramzp.cz/o-programu/jak-podat-zadost/

Jaké dokumenty budou potřeba k podání žádosti:

 • Vlastní internetová žádost
 • Odborný posudek zpracovaný dodavatelem systému či autorizovaným projektantem (zjednodušená projektová dokumentace s popisem stávajícího a navrhovaného řešení, základními výkresy a schématem zapojení, vyčíslení přínosů) 
 • Písemný souhlas spoluvlastníků domu (pokud je relevantní)

Vyplácení dotace

Dotace se vyplácí až po doložení dokončení realizace celého projektu, tedy žadatel si musí vše předfinancovat z vlastních zdrojů. Podání žádosti je možné před dokončením stavby domu, ale dotaci je možné vyplatit až po dokončení stavby (kolaudaci či souhlasu s užíváním). Předkládají se zejména faktury s doklady o úhradě a položkovým rozpočtem nebo smlouvou o dílo. K doložení dotace není nutné předkládat doklad o dokončení novostavby a doklad o právní subjektivitě. Navíc je třeba přiložit doklad o vlastnictví bankovního účtu.

Odborný posudek pro žádost o dotaci

Využijte našich služeb a nechte si zpracovat odborný posudek, který je potřeba k žádosti dokládat. Poplatek za vypracování posudku činí 7300,- Kč včetně DPH. Při nákupu sestavy (nádrž s kopulí, filtrace, čerpadlo), bude po předložení faktury za posudek poskytnuta sleva ve výši 5 000,- Kč včetně DPH. Pro orientační návrh lze využít náš online kalkulátor který navrhne ideální velikost nádrže a je schopen zohlednit i některé složitější hydrogeologické podmínky. Nicméně pro konkrétní řešení doporučujeme konzultaci s odborníkem, který Vám zpracuje návrh přímo pro Váš dům a pozemek. To můžete udělat napřímo, nebo také prostřednictvím projektanta, který tuto konzultaci provede a Vám do projektu navrhne již konkrétní řešení. 

Jako podklad pro zpracování posudku slouží tento krátký dotazník.

Konfigurátor nádrže a příslušenství

Využijte náš nový konfigurátor nádrže a nechte si navrhnout celou sestavu nádrže a příslušenství.

Velmi důležité je zvolit správnou velikost nádrže. Ta se odvíjí od odvodňované plochy (půdorysná velikost střechy) a ročním srážkovém úhrnu v dané lokalitě. Důležitý je účel využívání dešťové vody (zda ji chcete využívat pouze pro zálivku zahrady, nebo chcete užitkovou vodou nahradit pitnou vodu například pro splachování toalet v domě.) Typ nádrže dále závisí na geologických podmínkách, jiné nádrže máme pro jílovité podloží a vysokou hladinu podzemní vody.

Připravili jsme pro Vás online kalkulátor, který vám po zadání několika základních údajů pomůže orientačně spočítat vhodnou velikost podzemní nádrže na dešťovou vodu, kterou dále můžete využívat na zahradě i v domácnosti.

Pro zjištění úhrnu srážek stačí zadat adresu a konfigurátor úhrn sám dopočítá podle nejnovější hydrometeorologické mapy.  Dále zadáte odvodňovanou plochu či plochy, počet osob v domácnosti a plochu zahrady. Konfigurátor vypočítá ideální velikost nádrže a také navrhne sestavu nádrže a příslušenství. Všechny položky vám přehledně vypíše i s odkazy a také cenou. Výsledek si můžete nechat odeslat na svůj email, kam Vám přijde celý výpis v pdf. Sestavu můžete také odeslat na naše zákaznické centrum a rovnou ji objednat.

Doprava nádrží

Doprava nádrží je zdarma

Podmínky dopravy:

 • Nádrže vozíme autem s boční vykládkou nikoliv autem s rukou.
 • Pro složení nádrže je potřeba zajistit dostatečný počet osob nebo techniku (řidiči rádi pomohou, ale složení nádrže je v režii objednatele). Doporučený počet osob, rozměry a hmotnost najdete v tabulce níže.
 • Pro dopravu nádrže si není možné zvolit termín. Nádrže zavážíme v rámci našich pravidelných tras dle kapacity a obsazenosti aut. Objednateli zavoláme minimálně 1 den dopředu a informujeme ho o závozu nádrže.
 • Pro dopravu musí být zajištěna dostatečně velká příjezdová cesta.

Kontakty pro nádrže

Jan Paulus
Produktový manažer pro hospodaření s dešťovou vodou
+420 606 643451
jpaulus@aliaxis.com