Zásadám návrhu vsaků a retencí se věnuje norma ČSN 75 9010 v kombinaci s TNV 75 9011. Vsakovací objekty jsou navrhovány na základě kombinace vstupních údajů. Základními jsou koeficient vsaku podloží, velikosti a charakter povrchu odvodňovaných ploch, region v ČR pro určení nejbližší srážkoměrné stanice. Vsakovací objekt je následně navržen na základě zatížení řadou modelových dešťových událostí s různým srážkovým úhrnem a dobou trvání od 5 minut po 72 hodin. Výsledkem je největší retenční objem vsakovacího zařízení a jeho plocha. Objem se musí vsáknout o dané ploše za max. 72 hodin.

V rámci konkurenčního boje dodavatelů materiálů a realizačních firem dochází často před samotnou realizací k snižování retenční kapacity těchto podzemních vsakovacích (retenčních) objektů. Jedním ze způsobů jak toho docílit je například snížení počtu vsakovacích bloků. I v případě zachování stavebních rozměrů, za cenu doplnění zbývajícího objemu štěrkem, dochází k výraznému snížení retenční kapacity, jelikož akumulační schopnost pórů obsypového materiálu je oproti vsakovacím boxům přibližně třetinová. Další možností jak dosáhnout nižší ceny dodávaného řešení bývá záměna retenčního objemu vsakovacího objektu za objem stavební. Retenční objem představuje stavební objem po odečtu objemu vlastního vsakovacího objektu (u štěrku je to cca 75%, u vsakovacích boxů 5-10%). V projektech je vždy navrhován retenční objem tak, aby pojmul návrhové deště odtékající ze zpevněných ploch. Tímto objemem je vždy myšlen objem retenční, tedy ten, který musí být v podzemním objektu k dispozici pro daný návrhový déšť. Jak je patrné z popisu návrhu vsakovacího/retenčního objektu, důležitý je nejen objem, ale i plocha vsaku, případně retence s částečnou vsakovací funkcí.

Důležitým prvkem vsakovacích/retenčních zařízení je bezesporu filtrační objekt. Filtrace srážkové vody je často podceňována a vzniká tak mnoho nepříjemností pro dobu užívání stavby. Nejen, že bude třeba častější čištění vsakovacího/retenčního objektu, ale především ztráta vsakovací schopnosti. Výrazným negativem je v případě absence odlučovačů lehkých kapalin, či sorpčních vpustí, u vsakovacích objektů z parkovišť a frekventovaných komunikací, znečišťování podloží a podzemní vody.

Samotný provoz vsakovacího/retenčního zařízení a jeho dlouhá životnost samozřejmě závisí také na správné údržbě. Během prvního roku provozu po výstavbě by provozovatel měl provádět, kromě pravidelných měsíčních kontroly, také kontroly po velkých deštích. Pozornost by měla být věnována čistotě objektu, případným poškozením, okolní vegetaci, známkám eroze, jakosti vody a sedimentům. V rámci údržby je třeba odstraňovat odpadky a listí, kosit trávu, udržovat vegetaci, odstraňovat sediment apod.

Klíčové body návrhu a realizace vsakovacích či retenčních zařízení

  • Správný návrh řešení dle individuálních technických a přírodních podmínek - především se jedná o kontrolu správného dimenzování vsakovacího zařízení
  • Shodnost materiálu s projektovou dokumentací z hlediska technických parametrů
  • Vlastní dodávka materiálu – množství, kvalita
  • Výběr realizační firmy a specifikace kontrolních činností ve smlouvě
  • Kontrola jednotlivých kroků během realizace a zabezpečení stavby
  • Kontrola dodavatelem řešení nebo jiným dozorem před zasypáním
  • Finální kontrola při předávání díla
  • Údržba, pravidelné prohlídky a revize

Dimenzování vsakovacího zařízení

Využijte náš online kalkulátor dimenzování vsakovacích zařízení, který Vám pomůže zpracovat   návrh vsakovacího zařízení dle ČSN 75 9010.

Dimenzování retenčního zařízení

Kalkulátor provede výpočet podzemní retenční nádrže metodou hydrologické bilance dle TNV 75 9011. Stačí zadat odvodňovanou plochu, vybrat nejbližší srážkoměrnou stanici a zadat hodnotu regulovaného odtoku. O výpočet už se postará algoritmus kalkulátoru s využitím integrované databáze.

Referenční projekty

Prohlédněte si referenční stavby, na kterých byly použity naše vsakovací a retenční systémy.

Technická podpora

Součástí další technické podpory jsou katalogy, návody a certifikáty ke stažení, technické výkresy, CAD a BIM podklady, videa apod. Provádíme také technickou pomoc přímo při montáži na staveništi.

Kontakty pro vsakování a retenci

Jan Paulus
Produktový manažer pro hospodaření s dešťovou vodou
+420 606 643451
jpaulus@aliaxis.com