Nová generace DAA
Sorry, your browser does not support inline SVG.

1. INSTALACE

Jaké nástroje jsou pro instalaci potřebné?

Je zapotřebí pouze jeden nástroj pro všechny rozměry DAA, šestihranný nástrčný klíč se šířkou klíče 17 mm. Utahovací síla (točivý moment) závisí na tloušťce stěny trubky, která se má navrtávat, a je maximálně cca 80 Nm u dimenze d225/SDR11. Potřebné síly lze snadno dosáhnout pomocí standardního klíče. Klíč s elektrickým nebo pneumatickým pohonem není nutné použít.
Otvory v originálním šestihranném nástrčném klíči FWSS 17 nabízejí navíc dodatečné zabezpečení. Otvory jsou označeny dle rozměru navrtávaného DAA. Po vložení kolíkové rukojeti do správného otvoru dotahujte, dokud se kolíková rukojeť nebude lehce dotýkat čelní plochy hrdla navrtávacího domku.

Jaké jsou možnosti a výhody nového upínacího systému nové generace DAA?

Malá nebo žádná mezera mezi tvarovkou a trubkou a rovnoměrná upínací síla jsou základní požadavky pro dobré svaření. Rychloupínací páka zajišťuje rovné umístění sedla na trubce s konstantní sílou upnutí. Upínací mechanismus automaticky vystředí sedlo bez nutnosti provádění dodatečné kontroly utažení všech závitů nebo správné pozice spodního třmenu.
Upnutí je provedeno intuitivně, okamžitě a bez problémů. Pružný spodní třmen kompenzuje odchylky na průměru trubky v rámci tolerance (dle normy) a ovalitu trubky až do 3 % bez nutnosti použití zaokrouhlovacích spon.
Trubky pod vysokým tlakem – zejména vodovodní trubky – se při provozu rozpínají. I když již trubka nemá svůj standardní průměr, pomocí nového DAA lze ihned vysadit odbočku bez vynaložení dodatečného úsilí nebo nákladů. Rozpínání trubky může snadno dosáhnout navýšení až o +3 % standardního průměru trubky. Flexibilní spodní třmen a upínací pákový mechanismus toto rozpínání trubky kompenzují. Se standardním spodním třmenem tato kompenzace není možná.

Kolik místa je potřeba pro instalaci DAA?

Řádná příprava je předpokladem dobrého a kvalitního spoje, zejména co se týká oloupání povrchu trubky rotačními loupacími přístroji. K tomu je potřeba dostatečný pracovní prostor. Pokud nejsou dodrženy minimální odstupy dané normami pro paralelní pokládku více potrubí, nebo pokud se má instalace provést v místě, kde je prostor omezen z jiného důvodu, pak ani to není pro DAA problém. Předběžné nasazení DAA na trubku lze provést v jakékoli poloze. Rychloupínací páka se zahákne a předběžně napne tak, aby se tvarovka mohla po trubce pohybovat. Pak se DAA nastaví do požadované konečné pozice a páka se posune do své finální polohy. Tímto postupem můžete sedlovou tvarovku upínat i ve velmi omezených montážních podmínkách. Minimální požadovaná vzdálenost mezi potrubími pro montáž je 30 mm.

instalace

Jaká upínací síla je potřeba pro instalaci DAA?

Upínací síla na rychloupínací páce závisí na tolerancích trubky. V zásadě lze této síly při instalaci na staveništi snadno dosáhnout. U nových standardních trubek je požadovaná síla na páce asi 50 N (5 kg), pro větší průměry trubek to je asi 200 N (20 kg).
Upínání lze provádět nejlepším ergonomickým způsobem. Přirozená pozice těla při instalaci brání tomu, aby si technik přiskřípl prsty při zatlačení páky do její koncové pozice. Nepředpokládá se zde žádné riziko zranění, jelikož potřebné síly jsou malé. Nicméně byste se měli ujistit, že se mezi pákou a domkem sedlové tvarovky nenachází žádná citlivá část těla.

Lze používat spodní upínací třmen vícekrát?

Spodní třmen s rychloupínací pákou je neoddělitelný komponent každého jednotlivého navrtávacího odbočkového T-kusu. Je určen pro jednorázové upnutí a přivaření jedné sedlové tvarovky. Uvolnění páky pro úpravu pozice DAA na trubce nepředstavuje žádný problém.

Jaké by byly následky, kdyby se spodní třmen používal opakovaně?
Po svaření nebo několika pokusech o upnutí se spodní třmen roztáhne. Není určen k opakovanému použití, a po použití ztrácí své mechanické napětí. Následky opakovaného použití by vedly k nesprávnému svaření a následné netěsnosti.

2. SVAŘOVÁNÍ

Podle kterých aspektů bylo navrženo spojení sedlová tvarovka/trubka?

Klíčové vlastnosti elektrotvarovek FRIATEC jsou odkrytá topná spirála a extra široké svařovací zóny. Proto byl tento princip zaveden i u nového DAA. Odkrytá topná spirála umožňuje nejen přímý přenos tepla na svařované součásti již od samotného počátku procesu svařování. Minimální ztráty energie ale také vedou ke kratší době svařování, což urychluje proces výstavby a šetří náklady.

Kvalita svařování: jaké výsledky lze očekávat při testování pevnosti sedlové tvarovky?

Velký rozsah tolerance průměru trubek znamená, že okraj sedlové tvarovky musí být velmi pružný pro upnutí DAA. Při odlupovací zkoušce je bodem použití síly místo, kam se vkládá rychloupínací páka. Při provádění zkoušky vede pružnost okraje sedlové tvarovky k deformaci a odtržení sedlové tvarovky od trubky. Prasklina poté obíhá svařenou plochu. To znamená, že můžete ihned vyhodnotit svar s ohledem na jeho tvárnost a ohebnost.

3. NAVRTÁNÍ

Je možné provést bezúnikové navrtání, zejména u plynovodního potrubí, pod plným provozním tlakem?

Se speciálním zabudovaným břitovým těsněním nedochází k úniku média uvnitř armatury během procesu navrtávání. Tento těsnící lem těsní závitovou část mezi vrtákem a tělem armatury. Vrták je usazený v uzavřeném pouzdru. Navíc je díl s vrtákem ještě utěsněn PE zátkou, která vznikne z navrtané části PE trubky.

Co se stane s PE zátkou po navrtání?

PE zátka zůstává po navrtání v drážkách uvnitř vrtáku. Vnitřní profil vrtáku poskytuje potřebné uchycení pro bezpečné zachycení této PE zátky po celou dobu životnosti dílu.

Jaká funkce souvisí s dorazy na vrtáku?

Spodní a horní doraz jsou klíčové pro bezpečnost, a proto mají obzvlášť pevnou konstrukci. Bezpečnost práce je u nás na prvním místě.
Dorazy chrání proces navrtání, protože:

po navrtání zastaví vrták, aby se dál neotáčel a neprošel tak do hlavní trubky. U trubek s malými rozměry by mohlo dojít k řezu na protilehlé stěně trubky, u větších trubek by mohl být vrták natlačen dovnitř trubky. Oba tyto i jiné případy by vedly k nekontrolovanému protékání média.

při zpětném vytahování vrtáku brání tomu, aby byl uživatel poraněn vrtákem, který by náhle vyjel pod tlakem média z navrtávané trubky.

Oba koncové dorazy mají nejen pevnou konstrukci, ale odolají i nesprávnému používání. Pokud technik nedbá signálu spodního dorazu, závit vrtáku se roztočí naprázdno.
Funkčnost DAA zůstává nezměněna. Otáčením vrtáku na druhou stranu se závit znovu zasune a je možné vrták vytáhnout do jeho koncové pozice.

Jak jsou dorazy implementovány do tvarovky?

Spodní doraz je samostatný komponent a slouží také jako těsnění pro bezúnikové navrtání.
Horn doraz je připevněn až po instalaci vrtáku pomocí svařování třením. Díl s horním dorazem je umístěn na své místo a roztočen. Třetí, které nastane, zahřeje materiál a výsledkem je pevný spoj. Proces svařování třením je popsán ve směrnicích Německé svařovací asociace a je jedním z nejpoužívanějších postupů spojování v průmyslové výrobě. Parametry procesu a vhodnost dílů jsou rozhodujícími faktory pro kvalitu spoje a proto jsou pravidelně sledovány.

Jaký je počet otáček vrtáku?

Počet otáček vrtáku DAA je mezi min. 12 a max. 22, v závislosti na rozměru tvarovky. V porovnání s předchozím modelem je potřeba asi o 1/3 méně otáček. Při výrobě je vrták DAA umístěn přímo kousek nad trubku, takže není nutné žádné utahování na prázdno během navrtávání.

Dokáže závit vrtáku bezpečně odolat veškerému protipůsobení sil?

Ano. Stoupání závitu bylo vypočítáno tak, aby i při maximální tloušťce stěny trubky d 225 mm/SDR 11 a nejnižší možné teplotě při zpracování -10 °C, byly protipůsobící síly při navrtávání bezpečně přenášeny.
Ve srovnání se silami působícími při běžné teplotě bylo stoupání závitu navrženo s minimálním koeficientem bezpečnosti 2. Tento faktor také poskytuje dostatečnou bezpečnost při použití za extrémních podmínek.

Jak velká síla je při navrtání zapotřebí?

Krouticí moment závisí na tloušťce stěny trubky, která se má navrtávat a je přibližně max. 80 Nm při dimenzi d 225 mm/SDR11. Působení sil lze snadno překonat pomocí standardních montážních klíčů. U menších rozměrů d 63 nebo d 110 mm jsou utahovací síly značně menší, např. 25 nebo 40 Nm. Při provádění navrtávání s větší silou na začátku a poté nepřetržitým plynulým pohybem je samotné vnímání práce snadnější.
Graf vedle ukazuje obvyklou křivku točivého momentu v průběhu navrtávání až k dosažení horního dorazu.
Klasifikace velikosti: Přijatelná velikost ruční síly je stanovena na 25 kg pro 80 Nm krouticí moment, který odpovídá cca. 16 kg na jednu ruku při použití standardního montážního klíče.

navrtavani

Může být provedeno navrtání sedlového odbočkového ventilu daa před uplynutím doby chladnutí?

Při svařování polyethylenu je nutné ho zahřát na teplotu cca 220°C. Při této teplotě se polyethylen chová plasticky a při působení dostatečného svařovacího tlaku dochází k prolnutí obou povrchů a k jejich pevnému spojení. Po uplynutí doby chladnutí je teplota ve svařovací zóně cca 75°C.

DAV FAQ 1

Odpověď na otázku zní: NE

Pokud dojde k pokusu o navrtání před uplynutím doby chladnutí, polyethylen bude mít příliš vysokou teplotu a nedojde k jeho provrtání, ale pouze k plastické deformaci trubky. Po vychladnutí se trubka nedokáže vrátit do svého původního tvaru a již není možné její navrtání. Je tedy nutné trubku i navrtávací sedlovou tvarovku vyříznout a nahradit novou.

Dalším nebezpečím je, že může dojít k odtržení tvarovky od trubky ve vnitřních krajích svařovací zóny.

Tip:

Po provedení svaru si na trubku popisovačem vždy vyznačte čas provedení svaru a také dobu chladnutí tvarovky. Snadno si poté ověříte, že již můžete přistoupit k navrtávání.

4. FUNKČNOST

Jaká je kapacita průtoku, kterou lze očekávat?

Hodnoty kapacity průtoku včetně hydraulických hodnot (ζ (Zeta) / průtokový součinitel kv) vám jsou k dispozici ve formě křivek tlakových ztrát pro plyn a vodu. Kapacita průtoku nové DAA je vyšší, než tomu bylo u předchozí generace. Průměr navrtání zůstal stejný, ale vnitřní tvar je navržen tak, aby co nejlépe vyhovoval průtoku média. Proto se také v otevřené pozici u horního dorazu nenachází vrták v oblasti průtoku média do odbočkové části a nedochází tak ke zvýšení tlakových ztrát. Např. DAA d 110/32: ζ = 4,4, Kv: 15,7 m³/h.
Ačkoli je průměr díry pro navrtání důležitou součástí pro hydrauliku, má ve skutečnost jen omezený vliv. Při špatně navrženém tvaru a/nebo špatně umístěnému vrtáku, které přibrzdí rychlost proudění, bude zbývající hydraulická kapacita nižší ve srovnání s variantou s optimalizovaným průtokem.
Měli byste požadovat ověřené informace o kapacitě průtoku a nespoléhat se pouze na informaci o průměru vrtáku, pokud vybíráte ventil podle požadavků na výkon u svého potrubního systému.

krivka

Proč byl štítek s čárovým kódem umístěn na rychloupínací páku?

Spodní třmen s rychloupínací pákou je neoddělitelnou součástí každého jednotlivého navrtávacího T-kusu DAA a je určen pouze pro jedno upnutí a přivaření sedla. Pozice čárového kódu na páce umožňuje snadné načtení údajů o svařování pomocí čtecího pera nebo skeneru, jelikož je blíže k technikovi, jasně viditelné, a je tak snazší provést načtení.

Jak máme vypočítat dobu instalace nové DAA?

Proces upnutí na trubku se provádí bez použití jakýchkoliv nástrojů a ve velice krátké době.
V porovnání s jinými systémy upínání je postup upnutí proveden o 80 % rychleji.
Odkrytá topná spirála nejen zlepšuje kvalitu spoje, ale pomáhá také snížit dobu svařování a spotřebu energie díky
přímému přenosu tepla.
Ve srovnání s jinými výroby je doba svařování kratší o 50 %.
Proces navrtání je rychlý, bezpečný a vyžaduje pouze několik otáček vrtáku.
Ve srovnání s jinými výrobky je proces navrtání asi o 30 % rychlejší.
Menší vstupní energie pro svařování vede také ke kratší době chladnutí.
Ve srovnání s jinými výrobky je doba chladnutí až po navrtání a uvedení do provozu až o 50 % kratší.

Praktický příklad: DAA D110/32 a instalace domovní přípojky

DAA je namontován na řádně připravené a opracované trubce až do dokončení celého svařování do 5 minut.
Během doby chladnutí DAA (20 minut) lze dokončit všechny spoje na domovní přípojce a lze provést zkouškou těsnosti. Poté se navrtá hlavní řad a zašroubuje se těsnicí zátka (cca 2 minuty). Domovní přípojka může být uvedena do provozu do cca 30 minut.

Lze použít tvarovky s integrovaným systémem kontroly průtoku?

Extra dlouhá odbočková část DAA umožňuje nejen standardní svaření, které lze navíc 1 x opakovat, ale také použití spojky FRIALONG. Můžete samozřejmě také svařovat s dlouhou spojkou FRIASTOPP s integrovaným systémem kontroly průtoku. Odbočková část odpovídá požadavkům na standardní PE trubku, můžete tedy do ní instalovat také vložný systém kontroly průtoku (pokud to povoluje výrobce).

Ke stažení